Kasvun johtaminen ja inhimillinen johtajuus – Vieraana Jukka Holm

Myynti ei ole kirosana podcastin kansikuvassa Visman Jukka Holm ja Inhousen Saara Vehoniemi

Voit kuunnella tämän Myynti ei ole kirosana -podcastin jakson Spotifyssa.

Johtajuus on kaikille meille tuttu käsite, mutta sen todellinen ydin ja merkitys saattavat joskus jäädä hämärän peittoon. Etenkin yritysostojen, nopean kasvun ja kriisitilanteiden aikana johtajuus nousee kriittiseksi tekijäksi, joka voi ratkaista yrityksen tulevaisuuden suunnan. Tässä Myynti ei ole kirosana –podcastin jaksossa Saara Vehoniemi ja Eero Klemetti Inhouselta syventyvät Visman Jukka Holmin kanssa omiin kokemuksiin ja oivalluksiinsa johtajuudesta. 

Johtajuus ei ole vain päätösten tekemistä tai autoritaarista hallintaa; se on ennen kaikkea kykyä ymmärtää ihmisiä, motivoida heitä ja luoda ympäristö, jossa jokainen voi kukoistaa ja saavuttaa parhaansa. Johtajana oleminen tarkoittaa jatkuvaa itsekehitystä ja uusien taitojen omaksumista. Kehittyminen edellyttää kuitenkin muutakin, kuin vain pelkkää tietojen keräämistä; se on kykyä soveltaa opittua käytäntöön ja uudistaa toimintatapoja tarpeen mukaan. 

Jukka kuvaa asiaa niin, että oppiminen johtajuudessa tapahtuu sekä formaalin koulutuksen että käytännön kokemusten kautta. Kriisitilanteet, yrityskaupat kuin päivittäinen tiimin johtaminenkin ovat kaikki tilanteita, jotka pakottavat katsomaan peiliin ja arvioimaan, miten voisin toimia paremmin. Johtaminen vaatii siten jatkuvaa itsearviointia ja itsensä haastamista. 

Inhimillinen johtajuus on käsite, joka kuvaa ihmiskeskeistä lähestymistapaa johtamisessa. Se korostaa johtajan kykyä ymmärtää alaistensa tarpeita, motivaatioita ja tunteita. Yrittäjämäisyys, jossa johtajat kannustavat innovaatioita ja itsenäistä ajattelua, on myös olennainen osa inhimillistä johtajuutta. Yrittäjämäisyydellä tarkoitetaan tässä tapauksessa riskien ottamista, uusien ideoiden rohkaisemista ja epäonnistumisen sallimista. 

Epäonnistumiset tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia ja kasvaa. Ne opettavat meitä olemaan nöyriä, arvioimaan uudelleen strategioitamme ja sopeutumaan. Kuten sanonta kuuluu, “epäonnistuminen on vain tilaisuus aloittaa uudelleen, mutta tällä kertaa viisaammin.” 

Yrittäjänä toimiminen on ainutlaatuista koulua johtajuudelle. Yrittäjyys opettaa nopeasti, että johtajuus ei ole pelkkää glamouria ja valtaa, vaan se on ennen kaikkea vastuun kantamista, päätösten tekemistä epävarmuuden vallitessa ja kykyä motivoida itseä ja muita vaikeinakin aikoina. Yrittäjänä jokainen sentti merkitsee, ja tämä opettaa arvostamaan resursseja ja pyrkimään tehokkuuteen. Johtajana tämä taloudellinen näkemys auttaa tekemään kustannustehokkaita päätöksiä ja ohjaamaan yritystä kohti kannattavuutta. 

Kulttuurin puolesta puhuminen on toinen tärkeä osa inhimillistä johtajuutta. Johtajan tehtävä ei ole ainoastaan luoda visioita ja strategioita, vaan myös rakentaa ja ylläpitää yrityskulttuuria, joka tukee yrityksen arvoja ja tavoitteita. Tämä tarkoittaa avoimuuden, rehellisyyden ja keskinäisen kunnioituksen vaalimista työyhteisössä. Hyvä johtaja toimii esimerkkinä ja edistää kulttuuria, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja kuultu. 

Miltä inhimillinen johtajuus näyttää käytännössä? Ensinnäkin, inhimillinen johtaja viestii avoimesti ja läpinäkyvästi, jakaa tietoa ja tekee itsestään lähestyttävän. Hän on valmis näyttämään myös omaa haavoittuvaisuuttaan, mikä luo luottamusta ja vahvistaa työyhteisön yhteenkuuluvuutta. Toiseksi, inhimillinen johtaja on aktiivinen kuuntelija, joka pyrkii ymmärtämään alaistensa näkökulmia ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa. Kolmanneksi, tämäntyyppinen johtaja keskittyy myös työntekijöidensä hyvinvoinnin tukemiseen, kannustaa tiimiään kehittymään ja kasvamaan sekä tarjoaa heille mahdollisuuksia oppia uutta eikä rankaise epäonnistumisista. 

Jukka Holm mikrofonin ääressä Visman podcast-studiossa

Yrityksen eri vaiheet asettavat johtajuudelle erilaisia vaatimuksia. Startup-vaiheessa johtajan on oltava visionäärinen, rohkea ja valmis ottamaan riskejä. Tässä vaiheessa keskeistä on luoda selkeä suunta yrityksen kasvulle ja innostaa tiimiä seuraamaan tätä visiota.  

Kun yritys alkaa kasvaa ja laajentua, johtajan rooli muuttuu. Yrityksen kasvaessa johtajan on osattava delegoida vastuuta, rakentaa vahvoja tiimejä ja varmistaa, että yrityksen arvot ja tavoitteet ovat kaikkien tiedossa. Yritysostojen myötä johtajan on myös kyettävä yhdistämään erilaisia yrityskulttuureita ja varmistamaan, että kaikki työntekijät tuntevat kuuluvansa yhteisöön. 

Kriisitilanteissa, kuten Jukka on kokenut, johtajan on näytettävä esimerkkiä, toimittava rauhallisesti ja tehtävä päätöksiä, jotka turvaavat yrityksen tulevaisuuden. Tässä vaiheessa johtajan kyky viestiä selkeästi ja luoda toivoa tulevaisuudesta on elintärkeää. 

Lopulta, kun yritys on saavuttanut vakaan aseman markkinoilla, johtajan tehtävänä on varmistaa, että yritys jatkaa innovointia ja pysyy kilpailukykyisenä. Tässä vaiheessa johtajan on keskityttävä yrityksen pitkän aikavälin strategiaan ja varmistettava, että yritys pystyy mukautumaan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. 

Visma-konsernin kasvu ja yritysostot ovat opettaneet Jukkaa näkemään johtajuuden monipuolisesti. Hän on oppinut, että jokainen yritysosto tuo mukanaan uudenlaisia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Yrityskulttuurien yhdistäminen vaatii kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia ja luoda yhteisiä arvoja, jotka ohjaavat kaikkia kohti yhteistä päämäärää. 

Johtamisen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa, että jokainen yritysosto muuttaa organisaation dynamiikkaa. Johtajan on kyettävä ennakoimaan näitä muutoksia ja varmistamaan, että integraatioprosessi sujuu mahdollisimman kivuttomasti kaikille osapuolille. Tämä vaatii vankkaa ymmärrystä sekä omasta että ostetun yrityksen kulttuurista, arvoista ja työskentelytavoista. On keskeistä huolehtia siitä, että yhdistymisprosessi ei jää ainoastaan paperilla tehtäväksi suunnitelmaksi, vaan että se toteutetaan käytännössä siten, että molempien yritysten työntekijät tuntevat itsensä arvostetuiksi ja tervetulleiksi uuteen organisaatioon. 

Yksi keskeinen osa johtamista yritysostojen yhteydessä on kommunikaatio. On tärkeää varmistaa, että kaikki työntekijät, niin omassa kuin ostetussa yrityksessä, ymmärtävät miksi yritysosto tehdään ja mitä se tarkoittaa heidän työnsä kannalta. Avoin ja rehellinen viestintä auttaa hälventämään epävarmuutta ja rakentaa luottamusta johtoon. 

Lisäksi on olennaisen tärkeää tunnistaa ja kunnioittaa ostetun yrityksen vahvuuksia. Yritysoston tavoitteena on usein uusien osaamisalueiden hankkiminen tai markkina-aseman vahvistaminen, ja on tärkeää, että nämä vahvuudet säilytetään ja niitä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä voi vaatia johtajalta myös nöyryyttä ja valmiutta oppia uutta. Muutos voi avata ovia uusille innovaatioille ja työskentelytavoille, mikä voi edelleen vahvistaa organisaation kilpailukykyä. 

Yritysostojen jälkeinen integraatioprosessi on usein haastava ja voi kestää pitkään. Tässä yhteydessä on tärkeä pitää yllä positiivista ilmapiiriä ja kannustaa työntekijöitä avoimeen vuoropuheluun. Johtajan tulee olla lähestyttävissä ja valmis tukemaan työntekijöitä näiden sopeutuessa uuteen toimintaympäristöön.   

Paljon lisää keskustelua kuulet jaksossa, jonka voit katsoa nyt Spotifyssa tai Youtubessa.

Saara Vehoniemi, Eero Klemetti ja Jukka Holm

LATAA ILMAINEN EBOOK

Tekoäly myynnin tehostajana: Käytännön opas myyjille 2024

Tekoäly voi auttaa tunnistamaan potentiaaliset asiakkaat, optimoimaan myyntiviestejä ja jopa ennustamaan asiakkaan ostopäätöksiä. Olemme keränneet oppaaseen parhaat käytännöt ja työkalut tekoälyn hyödyntämiseen B2B-alalla vuonna 2024.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

OTA YHTEYTTÄ

Pyydä tarjous tästä.

Jatketaan keskustelua puhelimessa tai sähköpostitse ja laitetaan yhdessä teidän myyntinne kuntoon!